Slovenská republikaExekútorský úrad
Bratislava

JUDr. OĽGA REHÁKOVÁ

SÚDNY EXEKÚTOR

Exekúcia

Exekúcia predstavuje postup súdneho exekútora a exekučného súdu ako reprezentantov štátnej donucovacej moci pri nútenej realizácii exekučného titulu zásahom do absolútnych práv povinného, prevažne do vlastníckeho práva.

Právo je jediným spoločenským normatívom, za ktorým stojí štátna moc, ktorá v prípade jeho nerešpektovania pristúpi k štátnemu donúteniu. Exekútor je orgánom verejnej moci - štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).

Spôsoby vykonávania exekúcie podľa Exekučného poriadku

Exekúcia na peňažné plnenia:

Exekúcia na nepeňažné plnenia:

Návrh na vykonanie exekúcie

Doručením návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi sa začína exekúcia. Územná pôsobnosť každého exekútora je ohraničená len územím Slovenskej republiky. Je na oprávnenom, ktorému exekútorovi adresuje svoj návrh na vykonanie exekúcie.

Návrh je potrebné doručiť dvojmo a musí obsahovať potrebné prílohy, a to exekučný titul s potvrdením o vykonateľnosti 2x (originál alebo úradne overenú fotokópiu), plnomocenstvo pre právneho zástupcu 2x (v prípade, že oprávnený je právne zastúpený), súdny poplatok za vydanie poverenia v podobe kolku v hodnote 16,50 EUR (pokiaľ oprávnený nie je oslobodený od súdneho poplatku).

Exekúciu je možné vykonať len v rozsahu, ktorý vyplýva z exekučného titulu. Oprávnený si tiež môže uplatňovať trovy právneho zastúpenia v exekúcii advokátom a ďalšie trovy exekúcie potrebné na účelné vymáhanie nároku (napr. kolky 16,50 EUR, overenie exekučného titulu notárom). Exekútor spolu s nárokom oprávneného vymáha trovy exekúcie (odmena, strata času a hotové výdavky).

Trovy exekúcie

Trovy exekúcie uhrádza povinný. Pri zastavení exekúcie z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša trovy oprávnený, to neplatí ak ide o vymoženie pohľadávky na výživnom. Ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Rýchlosť a trvanie exekúcie

Rýchlosť a trvanie exekúcie závisí od viacerých faktorov, ako sú rýchlosť exekučného súdu pri vydávaní poverenia na vykonanie exekúcie, spôsob zabezpečenia pohľadávky oprávneného, spôsob vykonania exekúcie, množstvo a druh majetku povinného, obštrukcie alebo naopak spolupráca povinného. V závislosti od týchto ale aj iných faktorov môže exekúcia prebiehať niekoľko týždňov až niekoľko rokov.

Záloha na trovy exekúcie

Súdny exekútor má zo zákona právo žiadať zálohu na trovy exekúcie a hotové výdavky. Záloha je vždy vecou dohody, čo do jej výšky a existencie, my obvykle zálohu neberieme.

Späť na začiatok