Slovenská republikaExekútorský úrad
Bratislava

JUDr. OĽGA REHÁKOVÁ

SÚDNY EXEKÚTOR

Vymáhanie pohľadávok

Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Oľga Reháková, súdny exekútor, zabezpečuje služby pri vymáhaní judikovaných pohľadávok formou exekúcie. Obstarávame komplexný servis pri vymáhaní peňažných plnení od prevzatia návrhu na vykonanie exekúcie až po bezodkladné vydanie výťažku alebo zabezpečenie uznesenia súdu o zastavení exekúcie. Práve vymáhanie pohľadávok prevažuje v činnostiach nášho exekútorského úradu, nakoľko väčšina exekučných titulov znie na plnenie peňažnej povahy. Inštitút súdneho exekútora bol zavedený do právneho poriadku najmä za účelom vymáhania pohľadávok, a teda exekútor disponuje patričnými zákonnými právomocami, ktoré mu umožňujú v tejto oblasti efektívne konať.

Pracujeme hospodárne, aby sme povinného ani oprávneného nezaťažili nadbytočnými výdavkami. Prvoradá je však efektivita vymáhania, tomu prispôsobujeme kroky a postup v exekučnom konaní. So zložitými prípadmi vymožiteľnosti práva a s problémami týkajúcimi sa exekúcie Vám radi poradíme. O priebehu exekučného konania sa môžu oprávnené osoby informovať v úradných hodinách alebo po vzájomnej dohode aj mimo úradných hodín a v kancelárii exekútora môžu nahliadnuť do spisu.

Vymáhanie nepeňažných plnení

Podľa §§ 180 – 192 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok vykonávame exekúcie aj na nepeňažné plnenia.

Ďalšia činnosť exekútora

Exekútor môže v rámci ďalšej činnosti:

Späť na začiatok