Slovenská republikaExekútorský úrad
Bratislava

JUDr. OĽGA REHÁKOVÁ

SÚDNY EXEKÚTOR

Úvod

Povinnosť splniť záväzok je dôležitým mravným pravidlom v medziľudských vzťahoch. Štát sem vstupuje nielen právnou reguláciou a deklarovaním práv a povinností, ale ich plnenie aj zabezpečuje. Pokiaľ sa jedná o plnenie záväzkov, je to súdny exekútor – orgán verejnej moci a predĺžená ruka štátu, ktorý je splnomocnený a poverený vykonávaním núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

V zmysle § 2 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroh a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov je Exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

V zmysle § 5 Exekučného poriadku má v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

Náš exekútorský úrad realizuje svoju činnosť na základe zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme nesklamali dôveru nám do rúk vloženú štátom a klientmi.